Namazda Okunan Dualar (Tıklayıp İndiriniz)Sübhâneke <--- indir

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.

Okundugu yerler:
Namazlarda ayakta iken okunur.

1- Her namazin ilk rekatinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
2- Ikindi namazinin sünnetinde, üçüncü rekate kalkinca Fâtiha'dan önce.
3- Yatsi namazinin ilk sünnetinde, üçüncü rekate kalkinca, Fâtiha'dan önce,
4- Terâvih namazi dört rekatte bir selâm verilerek kiliniyorsa, üçüncü rekate kalkildigi zaman, Fâtiha'dan önce.
5- Cenâze namazinda, birinci tekbîrden sonra. (ve celle senâük) sadece Cenaze Namazinda okunur.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x295 and weights 118KB.Ettehıyyâtü <--- indirEttehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eshedü en lâ ilâhe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

Okundugu yerler:
Namazlarin her oturusunda okunur.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x189 and weights 68KB.Allahümme Salli <---indir


Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x227 and weights 71KB.Allahümme Bârik <---indir

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.

Okundugu yerler:
1- Bütün namazlarin son oturuslarinda Ettehiyyâtü'den sonra,
2- Ikindi namazinin sünneti ile yatsinin ilk sünnetinin birinci oturusunda Ettehiyyâtü'den sonra.
3- Cenâze namazinda ikinci tekbîrden sonraThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x106 and weights 43KB.Rabbenâ âtina <---indir

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhireti haseneten ve kinâ azâbennâr.

Okundugu yerler:
1- Namazlardaki oturuslarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
2- Kunut dûasini bilmeyen, vitir namazinda onun yerine Rabbenâ âtinâ âyetini okuyabilir.
3- Cenâze namazinda üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâlari bilmeyen, bunlarin yerine yine Rabbenâ âtinâ ayetini duâ niyetiyle okuyabilir
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x260 and weights 106KB.Allahümme innâ nesteînüke <---indir

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nüminü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x266 and weights 82KB.Allahümme iyyâke nabüdü <---indir

Allahümme iyyâke nabüdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nesâ ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahsâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.

Kunut Duâlari:
Vitir namazinin üçüncü rekatinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukari kaldirilip tekbîr alinir ve eller tekrar baglaninca Kunut dûalari okunur.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x437 and weights 157KB.Fâtiha Sûresi <---indir


Elhamdü lillâhi rabbilâlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke nabüdü ve iyyâke nesteîn. Ihdinas-sirâtal müstekîm. Sirâtallezîne enamte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x354 and weights 184KB.Fil Sûresi <---indir

Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fecealehüm keasfin mekûl.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x254 and weights 158KB.Kureyş Sûresi <---indir

Liîlâfi Kureysin. Îlâfihim rihletessitâi vessayf. Felyabüdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x354 and weights 130KB.Mâûn Sûresi <---indir

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yeduulyetîm ve lâ yehuddu alâ taâmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemneûnelmâûn.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x177 and weights 60KB.Kevser Sûresi <---indir

Innâ e'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne sânieke hüvelebter

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x236 and weights 94KB.Kâfirûn Sûresi <---indir

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ abüdü mâ tabüdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Leküm dînüküm veliye dîn.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x248 and weights 87KB.Nasr Sûresi <---indir

Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x236 and weights 84KB.Tebbet Sûresi <---indir

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x254 and weights 75KB.İhlâs Sûresi <---indir

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x313 and weights 98KB.Felâk Sûresi <---indirKul eûzü birabbilfelak. Min serri mâ halak. Ve min serri gâsikin izâ vekab. Ve min serrinneffâsâti filukad. Ve min serri hâsidin izâ hased.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x295 and weights 94KB.Nâs Sûresi <---indir

Kul eûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. Ilâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x502 and weights 304KB.Âyet-el Kürsî <---indir

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne biseyin min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !